Romanian Orthodox Church in Scotland

Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale Parohia Ortodoxă Română Întâmpinarea Domnului Glasgow


  • slide0.jpg
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg

Susține parohia noastră

Dr Mihai Delcea, Minister Plenipotentiary
Head of the Romanian Consulate General in Edinburgh
Tel: 0131 524 9498  Fax: 0131 524 9499
7-9 North St David Street, Edinburgh EH2 1AW

edinburgh.mae.ro; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Vă aducem la cunoștință că, la 20 iulie 2018, vor intra în vigoare modificările aduse Legii nr. 248/ 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, una dintre cele mai importante fiind extinderea la 10 ani a termenului de valabilitate a pașaportului simplu electronic, pentru adulții cu vârsta de peste 18 ani.

 

Notă:Legea nr. 133/ 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/ 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 508 din 20.06.2018, intră în vigoare, în conformitate cu prevederile art. V din cuprinsul său, la 30 de zile de la data publicării (Anexa 1).

 

Proiectul Legii a fost promovat de Guvernul României, la inițiativa Ministerului Afacerilor Externe și a Ministerului Afacerilor Interne, și reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente legislative adoptate în sprijinul comunităților de cetățeni români din străinătate, în domeniul pașapoartelor.

 

Inițiativa legislativă are ca scop să reducă aglomerația de la serviciile de pașapoarte din țară, respectiv de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate(MD/OC) și să conducă la creșterea eficienței în procesul de eliberarea documentelor de călătorie.

 

Aceste măsuri promovate de Ministerul Afacerilor Externe în materia pașapoartelor se circumscriu amplei reforme realizate în ultimii ani, în domeniul consular, în special prin informatizarea tuturor serviciilor consulare și introducerea unor mijloace moderne de gestionare a cererilor de natură consulară - ce au condus la reducerea considerabilă a timpului de așteptare a cetățenilor români la sediul MD/OC și au făcut posibilă procesarea unui volum fără precedent de solicitări.

 

În vederea unei mai bune organizări a activităților de prestare a serviciilor consulare la MD/OC, în contextul modificărilor legislative sus-menționate, așteptate cu mult interes de comunitățile de cetățeni români din străinătate, precizăm că extinderea perioadei de valabilitate a pașaportului simplu electronic (în principal la 10 ani pentru adulți) poate fi promovată.

 

De asemenea, încurajăm cetățenii români să procedeze la reînnoirea pașapoartelor simple electronice pe tot parcursul anului, nu numai în perioada foarte aglomerată a verii. Spoturile video aferente acestei campanii pot fi descărcate și la https://www.mae.ro/node/44138

 

Principalele elemente de noutate introduse prin Legea nr. 133/ 2018 sunt:

 

I. Valabilitatea pașapoartelor simple electronice esteprevăzută la 10 ani, în mod distinct pentru cetățenii români majori (cu vârsta peste 18 ani); termenul de valabilitate rămâne nemodificat pentru celelalte segmente de vârstă: 3 anipentru persoanele cu vârsta de până la 12 ani, respectiv 5 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 12 şi 18 ani (art. 18 alin 2 din Legea nr.248/2005)

 

Extinderea perioadei de valabilitate a pașaportului simplu electronic, susținută de o serie de modificări ale normelor ce reglementează eliberarea pașapoartelor simple temporare, creează premisele unui cadru normativ coerent prin care cetățenii români sunt încurajați să solicite eliberarea unui pașaport simplu electronic, cu o valabilitate considerabil mai extinsă decât cea a pașaportului simplu temporar.

 

Pașaportul simplu electronic prezintă, în același timp garanții de securizare suplimentare, în deplină concordanță cu practica statelor membre ale Uniunii Europene, dar și a celorlalte state cu care România a purtat/ poartă discuții pentru eliminarea regimului de vize aplicat cetățenilor români, precum Japonia, Canada, Australia, SUA.

 

Vor avea o valabilitate de 10 ani numai pașapoartele pentru care cererile au fost depuse de cetățenii români la autoritățile competente începând cu data de 20.07.2018 (art III alin 1 din Legea nr. 133/ 2018) : « Cererile pentru eliberarea documentelor de călătorie depuse la autorităţile competente şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se soluţionează potrivit dispoziţiilor legale aplicabile la data depunerii cererii ».

 

 

II. Reevaluarea cadrului juridic privind eliberarea pașaportului simplu temporar

 

Eliberarea pașaportului simplu temporar este reglementată numai pentru situațiile de excepție, expres și limitativ stipulate la articolul 171 din Legea nr. 248/ 2005 și cuprinde două ipoteze noi, în speță :

 

1. Pentru persoanele care declară că nu doresc să li se elibereze un paşaport simplu electronic (art. 171alin. 1 lit. a) – înlocuiește vechea ipoteză care prevedea posibilitatea eliberării unui pașaport simplu temporar pentru persoanele care declară că nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic).

 

Corelativ, termenul de eliberare a documentului, în acest caz, este prevăzut de legiuitor ca fiind termenul legal general de eliberare a pașaportului simplu electronic, în prezent de 30 de zile lucrătoare pentru cererile depuse în țară, respectiv de 90 de zile lucrătoare pentru cererile depuse la MD/OC (art. 171 alin. 2, din Legea nr. 248/2005 coroborat cu art.13 din Normele metodologice). Acest termen urmează să fie revizuit, în scurt timp, printr-un act normativ de modificare și completare a Normelor metodologice de aplicare a legii, aprobate prin HG nr. 94/ 2006.

 

2. În situaţii obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară şi urgentă prezenţa persoanei pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar pentru emiterea paşaportului simplu electronic (art. 171alin. 1 litera g).

 

Celelalte situații prevăzute de Legea nr. 248/ 2005, în care este posibilă eliberarea pașaportului simplu temporar, rămân valabile (art. 171 alin 1 literele b – f).

 

Notă :art. 171 alin. (1)

b) în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranţă ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict;

c) când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă;

d) când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi declară că trebuie să călătorească de urgenţă în străinătate;

e) când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte prevăzut la art. 17;

f) pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile şi care declară că este necesar să îşi continue călătoria în străinătate sau să îşi reglementeze şederea pe teritoriul unui stat.

 

Termenul de eliberare a documentului, pentru situațiile prevăzute de art. 171 alin. (1) lit. b)-g), deci cu excepția primei ipoteze (alin. 1 lit. a)) rămâne nemodificat  - cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

 

Elementul de noutate intervine în ceea ce privește necesitatea ca, în vederea eliberării pașaportului simplu temporar, situațiile prevăzute la alin. (1) lit. e), f) și g)  să fie dovedite de solicitanți cu documente justificative, după cum urmează:

 

- pentru litera e) – documente emise de instituţia care organizează studiile/concursurile oficiale sau cu documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul/statele în care se vor desfăşura studiile/concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical; pentru această situație a fost eliminată obligația ca documentele să fie avizate de o autoritate administrativă română;

- pentru litera f) - documente care să probeze faptul că este necesară continuarea călătoriei în străinătate pentru cetățenii români care nu mai posedă documente de călătorie valabile;

- pentru litera g) - documente care să ateste motivele de sănătate, familiale sau profesionale, care determină necesitatea şi urgenţa deplasării persoanei în străinătate.

    

Ø    Alte aspecte de noutate și de interes pentru activitatea MD/OC constau în reglementarea expresă a situațiilor cu caracter excepțional, în care solicitările de eliberare a pașapoartelor simple temporare pot fi depuse în numele cetățeanului român, şi de către autorităţile medicalestrăine, în plus față de posibilitatea instituită prin vechea reglementare ca o solicitare de pașaport simplu temporar să fie depusă de autoritățile medicale române, fără ca prezenţa titularului să fie obligatorie. Prevederile art. 171 alin 7 au fost completate pentru a permite MDOC eliberarea documentelor pentru cetățeni români lipsiți temporar de capacitate de exerciţiu sau care, din motive medicale, se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa ori de a se prezenta la autoritatea competentă pentru depunerea cererilor de eliberare a unui pașaport simplu temporar.

 

Ø    Este reglementată, în continuare, posibilitatea deținerii, concomitent, a unui paşaport simplu sau un paşaport simplu electronic valabil, şi a unui paşaport simplu temporar, doar în situaţiile prevăzute la art. 171 alin. (1) lit. b)-d).

 

În plus, pentru situații excepționale - prevăzute la art.171 alin. (1) lit. b) și c) - se reglementează posibilitatea deținerii concomitente a două pașapoarte simple electronice valabile.

 

În ambele cazuri, legiuitorul a instituit obligația predării unuia dintre documente (pașaportul simplu temporar, respectiv unul dintre cele două pașapoarte simple/ simple electronice), în termen de 15 zile de la încetarea situației (articolul 172, alin. (11), (2) și (3).

 

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă - nerespectarea de către titularii mai multor paşapoarte a obligaţiei de a preda paşaportul simplu temporar, conform art. 172 alin. (2), sau, după caz, paşaportul simplu/paşaportul simplu electronic, conform art. 172 alin. (3), în conformitate cu prevederile art. 46 lit. e) din Legea nr. 248/ 2005, modificate prin art. I pct. 22 din Legea nr. 133/2018.

 

III.A fost reglementată, în mod expres, posibilitatea depunerii cererii de eliberare a pașaportului simplu electronic pentru minori, de către unul dintre părinți/ reprezentant legal, pe baza Ordonanței președințiale nedefinitive - art.17 alin.(1), lit.a) şi b), în plus față de hotărârile judecătorești rămase definitive şi irevocabile/ hotărâri judecătoreşti rămase definitive pentru procesele începute din data de 15 februarie 2013.

 

Astfel, pașapoartele simple electronice se pot elibera :

pentru minori cu vârsta sub 14 anila cererea părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei ordonanţe preşedinţiale date în condiţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, prin care instanţa a dispus cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti;

pentru minorii cu vârsta peste 14 ani – cu acordul părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei ordonanţe preşedinţiale date în condiţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, prin care instanţa a dispus cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti.

 

Condiția instituită de legiuitor este ca Ordonanţele preşedinţiale să cuprindă în mod expres faptul că persoana în favoarea căreia s-a dispus exercitarea autorităţii părinteşti are dreptul de a solicita eliberarea paşaportului sau de a-şi exprima acordul în acest sens (articolul 17, alineatul (11)din Legea nr.248/2005). Condiția nu se aplică Ordonanțelor președințiale date de instanțele de judecată anterior intrării în vigoare a modificărilor aduse Legii nr. 248/ 2005 (Art. III alin. (2) din Legea nr.133/ 2018).

 

Nu se reglementează de câte ori poate fi utilizată Ordonanța președințială, aceste aspecte urmând să reiasă din însuși conținutul documentelor prezentate de părinte/ reprezentant legal.

 

Art. 17 alin. (2) a fost, de asemenea, modificat în mod corespunzător pentru a include, în mod expres, modalitățile prin care instanța de judecată poate soluționa neînțelegerile dintre părinți în ceea ce privește depunerea cererii de pașaport :

- hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă,

- hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute din data de 15 februarie 2013,

- ordonanţă preşedinţială prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului.