Romanian Orthodox Church in Scotland

Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale Parohia Ortodoxă Română Întâmpinarea Domnului Glasgow


 • slide0.jpg
 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide4.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg
 • slide7.jpg
Dr Mihai Delcea, Minister Plenipotentiary
Head of the Romanian Consulate General in Edinburgh
Tel: 0131 524 9498  Fax: 0131 524 9499
7-9 North St David Street, Edinburgh EH2 1AW

edinburgh.mae.ro; email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Vă aducem la cunoștință că, la 20 iulie 2018, vor intra în vigoare modificările aduse Legii nr. 248/ 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, una dintre cele mai importante fiind extinderea la 10 ani a termenului de valabilitate a pașaportului simplu electronic, pentru adulții cu vârsta de peste 18 ani.

 

Notă:Legea nr. 133/ 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/ 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 508 din 20.06.2018, intră în vigoare, în conformitate cu prevederile art. V din cuprinsul său, la 30 de zile de la data publicării (Anexa 1).

 

Proiectul Legii a fost promovat de Guvernul României, la inițiativa Ministerului Afacerilor Externe și a Ministerului Afacerilor Interne, și reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente legislative adoptate în sprijinul comunităților de cetățeni români din străinătate, în domeniul pașapoartelor.

 

Inițiativa legislativă are ca scop să reducă aglomerația de la serviciile de pașapoarte din țară, respectiv de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate(MD/OC) și să conducă la creșterea eficienței în procesul de eliberarea documentelor de călătorie.

 

Aceste măsuri promovate de Ministerul Afacerilor Externe în materia pașapoartelor se circumscriu amplei reforme realizate în ultimii ani, în domeniul consular, în special prin informatizarea tuturor serviciilor consulare și introducerea unor mijloace moderne de gestionare a cererilor de natură consulară - ce au condus la reducerea considerabilă a timpului de așteptare a cetățenilor români la sediul MD/OC și au făcut posibilă procesarea unui volum fără precedent de solicitări.

 

În vederea unei mai bune organizări a activităților de prestare a serviciilor consulare la MD/OC, în contextul modificărilor legislative sus-menționate, așteptate cu mult interes de comunitățile de cetățeni români din străinătate, precizăm că extinderea perioadei de valabilitate a pașaportului simplu electronic (în principal la 10 ani pentru adulți) poate fi promovată.

 

De asemenea, încurajăm cetățenii români să procedeze la reînnoirea pașapoartelor simple electronice pe tot parcursul anului, nu numai în perioada foarte aglomerată a verii. Spoturile video aferente acestei campanii pot fi descărcate și la https://www.mae.ro/node/44138

 

Principalele elemente de noutate introduse prin Legea nr. 133/ 2018 sunt:

 

I. Valabilitatea pașapoartelor simple electronice esteprevăzută la 10 ani, în mod distinct pentru cetățenii români majori (cu vârsta peste 18 ani); termenul de valabilitate rămâne nemodificat pentru celelalte segmente de vârstă: 3 anipentru persoanele cu vârsta de până la 12 ani, respectiv 5 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 12 şi 18 ani (art. 18 alin 2 din Legea nr.248/2005)

 

Extinderea perioadei de valabilitate a pașaportului simplu electronic, susținută de o serie de modificări ale normelor ce reglementează eliberarea pașapoartelor simple temporare, creează premisele unui cadru normativ coerent prin care cetățenii români sunt încurajați să solicite eliberarea unui pașaport simplu electronic, cu o valabilitate considerabil mai extinsă decât cea a pașaportului simplu temporar.

 

Pașaportul simplu electronic prezintă, în același timp garanții de securizare suplimentare, în deplină concordanță cu practica statelor membre ale Uniunii Europene, dar și a celorlalte state cu care România a purtat/ poartă discuții pentru eliminarea regimului de vize aplicat cetățenilor români, precum Japonia, Canada, Australia, SUA.

 

Vor avea o valabilitate de 10 ani numai pașapoartele pentru care cererile au fost depuse de cetățenii români la autoritățile competente începând cu data de 20.07.2018 (art III alin 1 din Legea nr. 133/ 2018) : « Cererile pentru eliberarea documentelor de călătorie depuse la autorităţile competente şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se soluţionează potrivit dispoziţiilor legale aplicabile la data depunerii cererii ».

 

 

II. Reevaluarea cadrului juridic privind eliberarea pașaportului simplu temporar

 

Eliberarea pașaportului simplu temporar este reglementată numai pentru situațiile de excepție, expres și limitativ stipulate la articolul 171 din Legea nr. 248/ 2005 și cuprinde două ipoteze noi, în speță :

 

1. Pentru persoanele care declară că nu doresc să li se elibereze un paşaport simplu electronic (art. 171alin. 1 lit. a) – înlocuiește vechea ipoteză care prevedea posibilitatea eliberării unui pașaport simplu temporar pentru persoanele care declară că nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic).

 

Corelativ, termenul de eliberare a documentului, în acest caz, este prevăzut de legiuitor ca fiind termenul legal general de eliberare a pașaportului simplu electronic, în prezent de 30 de zile lucrătoare pentru cererile depuse în țară, respectiv de 90 de zile lucrătoare pentru cererile depuse la MD/OC (art. 171 alin. 2, din Legea nr. 248/2005 coroborat cu art.13 din Normele metodologice). Acest termen urmează să fie revizuit, în scurt timp, printr-un act normativ de modificare și completare a Normelor metodologice de aplicare a legii, aprobate prin HG nr. 94/ 2006.

 

2. În situaţii obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară şi urgentă prezenţa persoanei pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar pentru emiterea paşaportului simplu electronic (art. 171alin. 1 litera g).

 

Celelalte situații prevăzute de Legea nr. 248/ 2005, în care este posibilă eliberarea pașaportului simplu temporar, rămân valabile (art. 171 alin 1 literele b – f).

 

Notă :art. 171 alin. (1)

b) în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranţă ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict;

c) când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă;

d) când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi declară că trebuie să călătorească de urgenţă în străinătate;

e) când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte prevăzut la art. 17;

f) pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile şi care declară că este necesar să îşi continue călătoria în străinătate sau să îşi reglementeze şederea pe teritoriul unui stat.

 

Termenul de eliberare a documentului, pentru situațiile prevăzute de art. 171 alin. (1) lit. b)-g), deci cu excepția primei ipoteze (alin. 1 lit. a)) rămâne nemodificat  - cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

 

Elementul de noutate intervine în ceea ce privește necesitatea ca, în vederea eliberării pașaportului simplu temporar, situațiile prevăzute la alin. (1) lit. e), f) și g)  să fie dovedite de solicitanți cu documente justificative, după cum urmează:

 

- pentru litera e) – documente emise de instituţia care organizează studiile/concursurile oficiale sau cu documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul/statele în care se vor desfăşura studiile/concursurile ori în care va fi urmat tratamentul medical; pentru această situație a fost eliminată obligația ca documentele să fie avizate de o autoritate administrativă română;

- pentru litera f) - documente care să probeze faptul că este necesară continuarea călătoriei în străinătate pentru cetățenii români care nu mai posedă documente de călătorie valabile;

- pentru litera g) - documente care să ateste motivele de sănătate, familiale sau profesionale, care determină necesitatea şi urgenţa deplasării persoanei în străinătate.

    

Ø    Alte aspecte de noutate și de interes pentru activitatea MD/OC constau în reglementarea expresă a situațiilor cu caracter excepțional, în care solicitările de eliberare a pașapoartelor simple temporare pot fi depuse în numele cetățeanului român, şi de către autorităţile medicalestrăine, în plus față de posibilitatea instituită prin vechea reglementare ca o solicitare de pașaport simplu temporar să fie depusă de autoritățile medicale române, fără ca prezenţa titularului să fie obligatorie. Prevederile art. 171 alin 7 au fost completate pentru a permite MDOC eliberarea documentelor pentru cetățeni români lipsiți temporar de capacitate de exerciţiu sau care, din motive medicale, se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa ori de a se prezenta la autoritatea competentă pentru depunerea cererilor de eliberare a unui pașaport simplu temporar.

 

Ø    Este reglementată, în continuare, posibilitatea deținerii, concomitent, a unui paşaport simplu sau un paşaport simplu electronic valabil, şi a unui paşaport simplu temporar, doar în situaţiile prevăzute la art. 171 alin. (1) lit. b)-d).

 

În plus, pentru situații excepționale - prevăzute la art.171 alin. (1) lit. b) și c) - se reglementează posibilitatea deținerii concomitente a două pașapoarte simple electronice valabile.

 

În ambele cazuri, legiuitorul a instituit obligația predării unuia dintre documente (pașaportul simplu temporar, respectiv unul dintre cele două pașapoarte simple/ simple electronice), în termen de 15 zile de la încetarea situației (articolul 172, alin. (11), (2) și (3).

 

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă - nerespectarea de către titularii mai multor paşapoarte a obligaţiei de a preda paşaportul simplu temporar, conform art. 172 alin. (2), sau, după caz, paşaportul simplu/paşaportul simplu electronic, conform art. 172 alin. (3), în conformitate cu prevederile art. 46 lit. e) din Legea nr. 248/ 2005, modificate prin art. I pct. 22 din Legea nr. 133/2018.

 

III.A fost reglementată, în mod expres, posibilitatea depunerii cererii de eliberare a pașaportului simplu electronic pentru minori, de către unul dintre părinți/ reprezentant legal, pe baza Ordonanței președințiale nedefinitive - art.17 alin.(1), lit.a) şi b), în plus față de hotărârile judecătorești rămase definitive şi irevocabile/ hotărâri judecătoreşti rămase definitive pentru procesele începute din data de 15 februarie 2013.

 

Astfel, pașapoartele simple electronice se pot elibera :

pentru minori cu vârsta sub 14 anila cererea părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei ordonanţe preşedinţiale date în condiţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, prin care instanţa a dispus cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti;

pentru minorii cu vârsta peste 14 ani – cu acordul părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei ordonanţe preşedinţiale date în condiţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, prin care instanţa a dispus cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti.

 

Condiția instituită de legiuitor este ca Ordonanţele preşedinţiale să cuprindă în mod expres faptul că persoana în favoarea căreia s-a dispus exercitarea autorităţii părinteşti are dreptul de a solicita eliberarea paşaportului sau de a-şi exprima acordul în acest sens (articolul 17, alineatul (11)din Legea nr.248/2005). Condiția nu se aplică Ordonanțelor președințiale date de instanțele de judecată anterior intrării în vigoare a modificărilor aduse Legii nr. 248/ 2005 (Art. III alin. (2) din Legea nr.133/ 2018).

 

Nu se reglementează de câte ori poate fi utilizată Ordonanța președințială, aceste aspecte urmând să reiasă din însuși conținutul documentelor prezentate de părinte/ reprezentant legal.

 

Art. 17 alin. (2) a fost, de asemenea, modificat în mod corespunzător pentru a include, în mod expres, modalitățile prin care instanța de judecată poate soluționa neînțelegerile dintre părinți în ceea ce privește depunerea cererii de pașaport :

- hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă,

- hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute din data de 15 februarie 2013,

- ordonanţă preşedinţială prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului.

 

 

 

 

 

 Dragi Neptici,Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit IOSIF al Europei Occidentale şi Meridionale, Congresul NEPSIS al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale va avea loc în perioada 28-30 aprilie 2017 în Dublin, Irlanda.

Participanţii vor avea ocazia să se întâlnească cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale şi Meridionale, Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, Preasfinţitul Părinte Marc, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Europei Occidentale şi Preasfinţitul Părinte Ignatie, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.

Invitatul acestui congres va fi Virgiliu Gheorghe, cunoscutul cercetător în domeniul biofizicii şi coordonator ştiințific al revistei Familia Ortodoxă, care va susţine conferinţa cu tema Icoana versus fantasma dorinţei în lumea contemporană.Programul Congresului urmează acelaşi tipar ca şi cel al ediţiilor precedente.

Ziua de vineri, 28 aprilie, va fi rezervată programului de vizită, încheiat cu deschiderea oficială a Congresului şi rugăciunea de seară.

Ziua de sâmbătă, 29 aprilie, va  debuta cu conferinţa principală, sesiuni de întrebări şi răspunsuri, continuănd cu atelierele tematice şi un mic program artistic, iar duminica Sfânta Liturghie Arhierească, agapă şi concluzii la încheierea Congresului.Programul detaliat poate fi găsit în agrafă/attach sau pe site-ul oficial :

https://congresnepsisirlanda.blogspot.ie

Înscrierile pentru Congres sunt deschise pâna pe data de 20 martie 2017.

Completarea formularului aflat la secţiunea ÎNSCRIERI reprezintă modalitatea unică de înscriere la Congres.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRCPPeFVdIY08aChD_QbUIeit8rDUEtgWyidMMqGcivTN82Q/viewform?c=0&w=1Pentru corespondenţă şi informaţii suplimentare legate de Congres, vă rugăm contactaţi-ne la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau pe pagina Facebook (Congres Nepsis Irlanda 2017). 

Participarea la Congresul NEPSIS  este deschisă tuturor tinerilor din Mitropolia Europei Occidentale, tinerilor ortodocşi din toate ţările occidentale (Europa Centrală şi de Nord), precum şi celor din România, indiferent vârstă.

 

 

 

Noi masuri cu privire la competenta teritoriala, taxele consulare și programări servicii la Biroul consular din Edinburgh!

 

 1. Biroul consular din EDINBURGH  are in prezent urmatoarea competenta teritoriala: Scotia,  Irlanda de Nord si Nordul Angliei – (pana la Keswick, Penrith, Darlington, Stockton on Tees, Middlesbrough, inclusiv). Persoanele care locuiesc la sud de aceasta zona/linie sunt rugate sa ia legatura cu Sectia consulara de la Londra  (http://londra.mae.ro/node/258)
 2. Legea nr. 198/2008 privind taxele consulare a fost modificată prin Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în sensul că marea majoritate a serviciilor consulare efectuate la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate se vor presta în regim de gratuitate. Noile reglementări vor intra în vigoare de la 1 februarie a.c. Pentru lista cu serviciile consulare care se taxează și taxele consulare aferente acestora rugam vizitati site-ul Ambasadei Romaniei la Londra: http://londra.mae.ro/node/258
 3. În acest context, având în vedere, pe de o parte, creșterea, de la an la an, a numărului de solicitări de servicii consulare, iar pe de altă parte, eliminarea taxelor consulare și prestarea acestora în regim de gratuitate, Biroul consular din Edinburgh - fiind un birou mic, cu  un  consul - va continua sa efectueze servicii consulare  NUMAI pe bază de programare prealabilă.
 • Veţi fi programaţi în funcţie de optiunile dv. şi disponibilitatile existente in agenda Biroului consular.
 • Program de lucru cu publicul:

Luni, marţi şi joi intre orele  09:00-15:00
Miercuri între orele          09:00 – 17:00

 • Programările se fac  prin poştă electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Va rugam  sa optati pentru o zi si o ora,  dupa ce aveti toate documentele necesare

Despre procedura si taxe puteti gasi informatii la: http://londra.mae.ro/node/258 si  http://londra.mae.ro/node/485

 

Pentru Biroul consular Edinburgh NU pot fi efectuate programari prin intermediul portalului E-Consulat (Ghișeul consular online) pagina web https://econsulat.ro/ dar vizitand acest portal puteţi accesa informaţii consulare de calitate într-un mod eficient şi transparent, beneficiind de un confort crescut datorită posibilităţii de a interacţiona online cu personalul Ministerului Afacerilor Externe.

 

4.       VA RUGAM SA PREZENTATI  COPII DE PE DOCUMENTELE SOLICITATE ASA CUM SE MENTIONEZA IN INFORMATIILE CONSULARE.  NU EXISTA POSIBILITATEA EFECTUARII DE FOTOCOPII LA BIROUL CONSULAR

 

5.    Pentru a micşora timpii de aşteptare la Biroul consular, vă recomandăm:

 - să tipăriţi  şi să completaţi formularele postate pe pagina web a Ambasadei (londra.mae.ro); formularele trebuie să fie completate cu litere majuscule şi să cuprindă datele personale din cartea de identitate sau din paşaportul valabil;

 - să aveţi asupra dumneavoastră copii ale documentelor de identitate şi ale celorlalte documente necesare în vederea îndeplinirii serviciului consular solicitat;

 - să aveţi pregătită suma exactă pentru achitarea în numerar (CASH) a taxelor consulare dacă este cazul;

 - să nu vă deplasaţi însoţiţi de rude sau prieteni care nu sunt programati pentru  servicii consulare; acestia nu au acces in cladire

                          

Cu ganduri bune,

 

Biroul consular din Edinburgh 

_____________________________________

North St David Street, Edinburgh EH2 1AW
londra.mae.ro ; email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

31 ianuarie 2017

 

Precizări MAE referitoare la intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2017,

care elimină cvasitotalitatea taxelor consulare

 

 

La data de 1 februarie 2017 va intra în vigoare Legea nr. 1/2017, care, între altele, elimină cvasitotalitatea taxelor aferente serviciilor consulare prestate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate.

În consecință, începând cu data de 1 februarie 2017, cetățenii români din străinătate vor beneficia de prestarea cu titlu gratuit a serviciilor consulare în materie de întocmire a actelor de stare civilă, a actelor notariale (autentificări, legalizări, certificări), eliberare a titlurilor de călătorie, acordare/redobândire a cetățeniei române, procurare de acte judiciare și extrajudiciare, verificare a valabilității permiselor de conducere, precum și a altor servicii consulare.

La eliberarea pașapoartelor simple electronice și a celor temporare, a fost eliminată taxa consulară aferentă, care constituia venit la bugetul de stat, cu mențiunea că de la solicitanți se va percepe în continuare, la fel ca la depunerea cererilor în țară, contravaloarea blanchetelor pașapoartelor (în cuantum de 59 euro pentru un pașaport simplu electronic, respectiv 20 euro pentru unul temporar), care reprezintă costul de producție al acestor documente de călătorie și care se virează către producători.

La autentificarea actelor notariale care urmează a fi utilizate în cadrul unor proceduri notariale din România, se va încasa doar tariful de publicitate notarială în vederea înscrierii actelor respective în registrele naționale notariale din țară (în cuantum de 3 euro), care se virează către Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, taxa consulară aferentă fiind eliminată.

Pentru a asigura aplicarea noilor prevederi legale în condiții de maximă eficiență și operativitate, în interesul cetățenilor români care apelează la serviciile consulare, MAE a întreprins o serie de demersuri vizând actualizarea procedurilor și instrumentelor de lucru specifice, gestionarea corespunzătoare a activității de preluare și procesare a cererilor de servicii consulare, precum și diseminarea informațiilor privind noul regim de taxare în rândul comunităților românești din străinătate.

De asemenea, printr-un act normativ adoptat recent la nivelul Guvernului, a fost reglementată și finanțarea din alocații bugetare a unor activități care anterior erau suportate exclusiv din taxele de urgență accesorii taxelor consulare, precum asistența financiară în anumite cazuri umanitare și retribuirea personalului consular angajat pe plan local.

 

Tot printr-o decizie recentă a Guvernului, schema de încadrare cu personal a serviciului exterior al MAE a fost suplimentată cu 50 de posturi consulare, în vederea optimizării capacității de procesare a serviciilor consulare.

Direcția Purtător de Cuvânt și Comunicare,

Ministerul Afacerilor Externe.

 

 

 


Dragi enoriași,


Sper că sunteți bine.

Avem plăcerea și bucuria de a vă anunța organizarea în cadrul comunității noastre creștin-ortodoxe a unui eveniment cultural.

Duminică, 4 decembrie, după oficierea slujbei, scriitoarea Oana Calusa va lansa  două dintre cărțile sale, publicate recent: romanul "#iubire" și volumul de versuri, ediție bilingvă, română-engleză:
"Obsesie"/"Obsession".
Cei interesați vor putea achiziționa cărțile la un preț special de £5 fiecare.

Vă așteptăm, cu drag!

Doamne ajută!